Правила за играта „Лятна станция ИКЕА“

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Играта се организира под името „Лятна станция ИКЕА“ и ще се провежда чрез публикуване аудио-визуални материали (снимки) на Интернет страницата https://stanciaikea.com в периода от 16.07.2021.2020 г. до 30.08.2021 г. включително. 
 2. Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.
 3. Играта ще се провежда съобразно тези правила, които ще бъдат публикувани на Интернет страницата https://stanciaikea.com в периода на провеждането ѝ.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

 1. Играта се организира от „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 200204065, с адрес: гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №216, наричано по-долу Организатор. 

4.1. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция „Смартс“ ООД, ЕИК 200087142. (наричан по-долу за краткост „Агенцията“).

 1. В играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които са се включили в играта чрез. https://stanciaikea.com
 2. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица: 

6.1. членове на управителните органи на Организатора на играта;

6.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на играта, както и в дружествата, доставящи стоките, предоставяни като награди в рамките на играта;

6.3. работници и служители в юридическите лица по т.6.1 и т.6.2 по-горе;

6.4. лицата по т.19.2 от настоящите правила; 

6.5. свързани лица на лицата по т. 6.1. – т. 6.4 по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ.

 1. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т.5 и за което не са налице ограниченията по т.6 от настоящите правила, може да участва в играта. Участието в играта е доброволно и безплатно.
 2. Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с изискванията и ограниченията за участие в играта, както и на изявленията му за приемане на настоящите правила и съгласието му да участва в играта и на направените при регистрирането му и при участието му в играта изявления, ще се извършва посредством IP адрес и наименование на Фейсбук профил на участника.

9.1. Участието в играта се осъществява чрез публикуване на визуален материал (снимка) на страницата на кампанията: https://stanciaikea.com. Снимката следва да показва настоящото работно място на участника. 

9.3. С факта на публикуване на визуален материална страницата на кампанията https://stanciaikea.com, конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията на т.5, че спрямо него не са налице предпоставките по т.6 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва. 

10.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези аудио-визуални и/или видео материали от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

10.2. По всяко време от съществуването на Интернет страницата https://stanciaikea.com, независимо дали докато трае играта или след това, Организаторът на играта, действащ чрез модератор на страницата, може да премахне от нея публикувани визуални материали, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, публикувал съответните материали или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава правилата, изброени в т.13 от настоящите правила. Същото право Организаторът на играта има и ако прецени, че публикуваните от участника материали не отговарят на критериите по т.13 по-долу. Ако при премахване на материалите от модератора, играта още не е приключила, то с това действие Организаторът отстранява участника, който ги е публикувал, от участие в играта.

10.3. При прекратяване на играта или на участието на отделен участник в нея, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, на гласувалите, както и на всякакви други трети лица.

11.1. Визуалните материали, публикувани от всеки участник на страницата на кампанията https://stanciaikea.com трябва да бъдат заснети от участника в играта или той да притежава на друго основание авторските права върху тях. Когато в даден материал са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си както за публикуването на материала на страницата на кампанията https://stanciaikea.com. Ако лицата, заснети в материала, са на възраст под 18 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на материала или използване на изходния материал за създаване на публикувания визуален материал, се дава от родителите им, респ. от техните попечители/ настойници.

11.2. С факта на публикуване на визуалния материал на страницата на кампанията https://stanciaikea.com всеки участник декларира, че е автор на материала, респ. на изходния материал, от който той е създаден, или че на друго основание притежава авторските права върху него.

11.3. С факта на публикуване на визуалния материал на страницата на кампанията https://stanciaikea.com всеки участник в играта декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети в този материал и в изходния материал за създаването му. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са на възраст под 18 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за публикуване на снимките, респ. за използване на изходния материал, включително и за публикуването им на Интернет страницата https://stanciaikea.com, е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници. 

 1. Едно физическо лице може да участва в кампанията само веднъж за целия период на провеждане на кампанията с един брой визуално произведение, качено с регистрация от един профил във Фейсбук и един IP адрес. 
 2. Не се допуска публикуването на Интернет страницата https://stanciaikea.com и участието в играта на визуални материали, които:

13.1.Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;

13.2. Целят рекламиране на марка стока или услуга. В това число са забранени аудио-визуални и видео материали, съдържащи разпознаваеми етикети, символи, марки, дизайни и др., създаващи асоциации с конкретни стоки и/или услуги, включително тези на Организатора на играта, чрез които се цели рекламиране на определена стока и/или услууга;

13.3. Създадени са в нарушение на правилата на т.9 – т.12 включително от настоящите правила;

13.4. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;

13.5. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;

13.5. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;

13.6. Са с порнографски характер;

13.7. Съдържат някаква форма на насилие, независимо от неговия обект;

13.8. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя;

13.9. Не са любителски (авторски);

13.10. Са неподходящи за възприемане от лица, ненавършили 14 години, независимо от причината за това;

13.11. Съдържат или разкриват лични данни на лица, които не са дали съгласието си за това по реда, установен в действащото законодателство и в настоящите правила;

13.12. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, на настоящите правила или на морала/добрите нрави.

 1. Всеки визуален материал, който е публикуван от участник в играта, подлежи на преглед от модератор, преди да бъде публикуван (поставен) на Интернет страницата https://stanciaikea.com и да стане достъпен за всички посетители на страницата. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по т.10 и т.13 по-горе, да публикува материала или да го отстрани от участие в играта, в който случай той не се публикува.

15.1. След публикуване на одобрен от модератора визуален материал, той ще бъде достъпен за всички посетители на Интернет страницата https://stanciaikea.com, които ще могат да го виждат, преглеждат, и ще остане достъпен за всички потребители докато страницата съществува. Участникът в играта дава изричното си съгласие за тези последици на публикуването на материала си на Интернет страницата https://stanciaikea.com

15.2. По всяко време от съществуването на Интернет страницата https://stanciaikea.com, независимо дали докато трае играта или след това, всеки участник има право да поиска публикуван от него визуален материал, да бъде премахнат от страницата https://stanciaikea.com. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на Интернет страницата https://stanciaikea.com и в тридневен срок от постъпването му, съответният материал следва да бъде премахнат.

 1. Публикуван на Интернет страницата https://stanciaikea.com материал може да бъде премахнат и по искане на трето лице, което претендира, че е автор на материала и че не е дало съгласието си за публикуването му, или че е заснето в материала и не е съгласно той да бъде публикуван или че съответният материал го засяга, тъй като е в нарушение на правилата на т.13 по-горе. Искането, заедно с доказателствата в негова подкрепа, се изпращат от третото лице на имейл адреса, посочен на Интернет страницата https://stanciaikea.com и в тридневен срок от постъпването му, модератор на страницата преценява дали съответният материал да бъде премахнат. Участникът в играта не може да оспорва премахването на публикувания от него материал от Интернет страницата https://stanciaikea.com, ако то е направено от модератора в резултат на постъпило искане от страна на трето лице по реда на предходните изречения, нито да претендира обезщетение за вреди, настъпили от такова премахване на материала/ите.

 IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИ

 1. Играта се провежда, като желаещите да участват, могат да публикуват на Интернет страницата https://stanciaikea.com визуални произведения (снимки) на своите работни места в периода от 16.07.2021 до 30.08.2021 г. включително. 
 2. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати играта по всяко време в случай, че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на правилата на играта или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на играта се обявява на Интернет страницата https://stanciaikea.com.

20.1. След края на периода за публикуване на визуални материали, определен съгласно т.1 от настоящите правила, се определят един печеливш участник. Заедно с печелившия участник, ще бъдат определени и двама заместници за всеки от тях в случай, че с печелившия участник не бъде установен контакт, или не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му, или откаже да получи наградата си. печелившият участник ще бъде обявен в профила на Организатора във Фейсбук и на Интернет страницата https://stanciaikea.com в срок до 10.09.2021 г.

20.2. Печелившият участник ще получи като награда маса за лаптоп FJALLBO,офис столFLINTAN, поставка за лаптоп BRADA и настолна лампа FORSA. 

20.3. Организаторът си запазва правото да променя наградите по предходната точка и да предостави различна от посочената награда с равностойно качество, в случай на изчерпване на наличността на стоките или друго, посочени като награди в предходната точка.

 1. Печелившият участник ще бъде уведомен от Организатора или Агенцията за правото си да получи своята награда чрез изпращане на лично съобщение до профила във Фейсбук, с който се е регистрирал или обаждане по телефон.
 2. В срок от 7 (седем) дни от изпращането на съобщението по т.21 от настоящите правила, печелившият участник следва да изпрати трите си имена, точен пощенски адрес и телефон за контакт на лично съобщение до профила на IKEA/ИКЕА България в социалната мрежа Фейсбук. Печелившият участник подписва и писмена декларация, в която заявява съгласието си да предостави личните си данни на Организатора и съгласието си Организаторът да обработва личните му данни в срока и за целите, посочени в настоящите правила. Ако в срока по изречение първо печеливш участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.21 и на предходните изречения на тази т.22. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.21, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен участник при съответно приложение на т.21 и т.22 от настоящите правила. В случай, че и вторият участник не изпрати в срок личните си данни, наградата не се връчва. 

23.1. В случай, че определен за печеливш участник, не отговаря на изискванията по т.5 или спрямо него има ограничение за участие по т.6 от настоящите правила, наградата му се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

23.2. В случай, че определен за печеливш участник заяви, че не желае да получи наградата си, наградата му се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

 1. Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне от куриер на пощенския адрес на победителя, посочен по реда на т.22, за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила. 
 2. Никой печеливш (редовен или резервен) не може да получи повече от една награда.
 3. След получаване на наградата, печелившият участник се задължава да изпрати на лично съобщение до профила на IKEA/ИКЕА България в социалната мрежа Фейсбук една или повече снимки на работното място, на което ще използва наградата. За снимките по настоящата точка се прилагат съответно всички разпоредби (изисквания и ограничения) на настоящите правила относно аудио-визуалните и видео материалите, с които печелившият е участвал в играта, доколкото изрично не е предвидено друго.

V. ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРА ВЪРХУ ВИДЕО МАТЕРИАЛИТЕ

27.1. С факта на публикуване на визуалния материал на Интернет страницата https://stanciaikea.com всеки участник отстъпва на Организатора всички имуществени и прехвърлимите неимуществени авторски права върху материала, като разрешава на Организатора да публикува този материал на Интернет страницата https://stanciaikea.com и да го запази публикуван там в срок от 1 (една година) от края на периода по т.1 от настоящите правила.

28.1. С изпращането на снимката/снимките по т.26 по-горе, лицето, което ги е изпратило, отстъпва на Организатора всички имуществени и прехвърлимите неимуществени авторски права върху тези снимки. Правата по предходното изречение включват всички възможни форми на използване на всяка от снимките, включително, но не само: възпроизвеждането на снимката, разпространението сред неограничен брой лица на екземпляри от нея, публичното представяне на снимката, излъчването на снимката по безжичен път, предаването и препредаването на снимката по кабел, публичното показване на снимката, преработката и синхронизацията на снимката, включително приспособяването ѝ и внасянето на всякакъв вид промени в нея, както и използването на снимката за създаване на ново, производно от нея произведение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до снимката или до част от нея по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, извършването на посочените действия по начин, даващ възможност снимката да бъде възприета от неограничен брой лица, публикуването на снимката в Интернет и каналите на Организатора в социалните мрежи, в мрежи и страници за видеосподеляне и др.

28.2. С изпращането на снимката по т.26 по-горе, лицето, което го я е изпратило, отстъпва на Организаторада реши дали и кога съответната снимка може да бъде разгласена и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска запазване на целостта на всяка една от снимките и да се противопоставя на всякакви промени в нея от страна на трети лица, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси; на достъп до оригинала на всяка една от снимките, когато тя се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на имуществено или неимуществено право, предвидено в тези правила; да спре използването на всяка от снимките поради промени в убежденията си; да променя всяка от снимките, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица; да реши дали всяка от снимките да бъде разгласена под псевдоним или анонимно; да изисква запазване целостта и неизменяемостта на всяка от снимките при възпроизвеждането или използването ѝ по какъвто и да било начин.

28.3. Правата по настоящата т.28 се отстъпват на Организатора като изключителни, за неограничена територия и за срок от 10 (десет) години и свободно прехвърлими. Независимо от горното, Организаторът има право да запази публикуваните в различни Интернет канали и Интернет страници за споделяне снимки неограничено време в тези канали и страници, като преустанови другите форми на използването им след изтичане на срока по изречение първо.

28.4. За направеното по силата на настоящите правила отстъпване на правата по т.28.1 – т.28.3 включително, лицето, изпращащо снимката/снимките, представя съответна декларация.

VI. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

 1. Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта. Организаторът не носи отговорност за качеството на електронната комуникация, чрез която участниците осъществяват участието си в играта. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата https://stanciaikea.com, вследствие на експлоатиране на съответното техническо оборудване на участника.
 2. Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужд профил във Фейсбук, както и за използването от страна на участник на чужди лични данни.
 3. Организаторът не носи отговорност за верността на декларациите по т.9, т.26, т.28.4 и т.36 от настоящите правила, направени от участниците в играта, включително, но не само, за авторството на участниците върху публикуваните от тях видеоматериали.
 4. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на аудио-визуалните и видео материалите, публикувани от участниците в играта на страницата https://stanciaikea.com

VIІ. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

33.1. Всеки участник носи отговорност в случай, че направена от него декларация по т.9, т.26, т.28.4 и т.36 от настоящите правила, е невярна. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за последиците от неверността на тези декларации, включително за използването на визуалните материали, които не е имал право да използва. Също така, участникът дължи на Организатора пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които той се изисква да заплати на административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на неверността на декларациите на участника, включително за използването на личните данни, относно които са дадени неверните декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички разноски, претърпени от Организатора в хода на съответните административни, съдебни и изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита. 

33.2. Всеки участник носи отговорност и ако своевременно не посочи точни лични данни за получаване на наградата си, ако не се легитимира надлежно пред куриера, за да я получи или ако не я получи своевременно от куриера.

 1. Всеки участник носи отговорност в случай, че е използвал чужд профил във Фейсбук, както и ако е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на профил във Фейсбук и/или лични данни, които не е имал право да използва. 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Организаторът е администратор на лични данни и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. 

36.1. С предоставянето на личните си данни всеки участник сключва с Организатора договор при общите условия на настоящите правила, като личните му данни се считат за предоставени на основание чл.6, ал.1, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. С предоставянето на личните си данни частникът дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на тези му лични данни (три имена, телефон и пощенски адрес за доставка на наградата) от Организатора и/или от негови партньори за следното:

- с цел валидно участие в играта;

- за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди;

- за реализиране на правата и за изпълнение на задълженията на Организатора, произтичащи от настоящите правила, респ. от сключените с участниците договори и от приложимото законодателство.

36.2. С предоставянето на личните си данни всеки участник, на основание чл.6, ал.1, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по т.36.1 за период от 1 (една) година след приключване на играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на съответното производство.

 1. С регистрирането си за участие в играта участникът се съгласява, че наименованието му според неговия профил в социалните мрежи Фейсбук може да бъдат публикувани на https://stanciaikea.com в случай, че e обявен за спечелил награда.
 2. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите, различни от тези по т.36, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Оператора на посочения в тези Правила негов адрес за кореспонденция.
 3. Отказът да се предоставят личните данни по т.22 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.
 4. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при общите условия на тези правила, или в случаите, в които това е предвидено със закон.
 5. В случай на несъгласие с действията на Организатора като администратор на лични данни или на евентуално използвания от него обработващ личните данни, титулярят на личните данни може да подаде жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg или на тел. 02/91-53-519.

IХ. РАЗНИ

 1. С публикуване на визуален материал за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.
 2. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата https://stanciaikea.com и в профила на „Хаус Маркет България“ ЕАД (ИКЕА България) във Фейсбук.
 3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в играта.